Savjetodavna služba u biljnoj proizvodnji

Savjetodavna služba je osnovana 1. oktobra 2003. godine kao stručna služba Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Republike Crne Gore. Do kraja 2004. god radila su tri centra, regionalni u Baru i Bijelom Polju, i Republički centar u Podgorici, sa osnovnim ciljem unapređivanje biljne proizvodnje: voćarstva, vinogradarstva, ratarstva, povrtarstva, i dr.

Kao rezultat uspješnih aktivnosti i zadovoljavanja stručnih obaveza na planu biljne proizvodnje ukazala se potreba za osnivanjem centara Savjetodavne službe i u Nikšiću, Beranama, Cetinju, i na kraju, u 2006 oj godini počeo je sa radom i  centar u Herceg Novom, tako da danas, služba ima 6 regionalnih centara i jedan Republički u Podgorici.

Po centrima su zastupljeni stručni saradnici iz oblasti: voćarstva i vinogradarstva, ratarstva i povrtarstva, zaštite bilja i prehrambene tehnologije. Služba zapošljava jednog magistra voćarstva, četiri diplomirana inženjera voćarstva i vinogradarstva, pet diplomiranih inženjera ratarstva i povrtarstva, jednog diplomiranog inženjera opšteg smjera, pet diplomiranih inženjera zaštite bilja, dva inženjera prehrambene tehnologije i jednog tehničkog saradnika.

Stručnost zaposlenih i tehnička opremljenost centara je dobra, što utiče na savjesno i profesionalno obavljanje postavljenih zadataka službe. Podizanje obrazovnog nivoa farmera, bolja primjena savremenih mjera i uvođenje novih tehnologija u sve grane biljne proizvodnje je samo dio poslova i obaveza koje sprovode u svakodnevnom radu zaposleni u službi. Aktivnosti su usmjerene na edukaciju farmera putem organizovanja seminara, okruglih stolova, demonstracija ogleda na terenu, veliki broj obilazaka i davanje savjeta na terenu, u kancelariji i putem telefona.

Da bi savjeti bili na višem nivou u dosadašnjem radu, stručnjaci službe su napisali dvije knjige iz oblasti voćarstva, jednu iz pčelarstva i zaštite bilja, a u 2008. godini iz štampe izlaze i knjige iz vinogradarstva i povrtarstva. U dosadašnjem radu publikovan je veliki broj savjeta putem medija: u stručnim časopisima, dnevnim novinama kroz redovne rubrike Proizvođači pitaju – stručnjaci Savjetodavne službe odgovaraju, a veliki broj aktuelnih i korisnih savjeta iz oblasti voćarstva, vinogradarstva, ratarstva, povrtarstva i zaštite bilja je snimljen za emisiju RTV CG - Agrosaznanje. 

U dosadašnjem radu postoji veoma dobra saradnja službe sa ostalim službama, centrima i opštinskim organima u realizaciji mnogih projekata kao i sa Udruženjima poljoprivrednih proizvođača i  NVO-ima.

Veliki akcenat u radu službe je stavljen na pomoć poljoprivrednim proizvođačima oko organizovanja Udruženja, kako lokalnih tako i nacionalnog karaktera a krajem 2007. godine završiće se izrada web prezentacije službe.

Među projektima na čijoj realizaciji radi Savjetodavna služba, projekat Praćenje tržišnih informacija Agrarno Markentiškog Informacionog Sistema (AMIS) od 2006. godine se veoma uspješno realizuje i ostvareni rezultati su na zavidnom nivou, takođe, realizacija projekta Vinske ceste u saradnji sa GTZ-om daje odlične rezultate, a savjetodavci službe su uključeni i u projekte Agroprognoza, Farm menadžment, Proizvodnja cvijeća, Ekonomske analize u poljoprivredi...

Aktivno učešće stručnjaci službe uzimaju i u poslovima realizacije tekuće politike Ministarstva poljoprivrede, kroz pružanje pomoći poljoprivrednim proizvođačima o postupku ostvarivanja poljoprivrednih kredita i regresa (informisanje o uslovima za dobijanje kredita, učešće u nabavci sjemenskog, sadnog i drugog repro-materijala, poljoprivredne mehanizacije itd.), zatim predlozima za izradu Programa mjera podsticanja u biljnoj proizvodnji, i drugim brojnim programima Ministarstva poljoprivrede.

Tokom daljeg rada zaposleni u Savjetodavnoj službi u biljnoj proizvodnji će nastaviti da rade na unapređivanju svih segmenata biljne proizvodnje i na realizaciji brojnih programa Ministarstva poljoprivrede.